Go to Top

Chính sách thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán:

Hiện tại Công ty không cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến

Mọi hoạt động thuê dịch vụ – thanh toán đều theo hình thức:

Cung cấp dịch vụ – Thu tiền trực tiếp